تور اهواز

هواپیمایی قشم ایر،کیش ایر،ایران ایر،کاسپین و ...

تاریخ اعتبار : تا پایان اسفند ماه

تور قشم

هواپیمایی آتا ، زاگرس، قشم ایر و ...

تاریخ اعتبار : تا پایان اسفند ماه

تور کرمانشاه

هواپیمایی کاسپین ، قشم ایر، آسمان و...

تاریخ اعتبار : تا پایان اسفند ماه

تور کرمان

هواپیمایی کیش ایر، ماهان و ایران ایر

تاریخ اعتبار : تا پایان اسفند ماه

تور مشهد

هواپیمایی تابان ، زاگرس،ماهان

قشم ایر،کیش ایر،کاسپین و ...

تور کیش

هواپیمایی کیش ایر،کاسپین،آتا،زاگرس،معراج 

ماهان، قشم ایر،تابان و...

تور شیراز

هواپیمایی کیش ایر،کاسپین،مهر،ایران ایر تور،آتا،

تاریخ اعتبار از دی ماه

تور چابهار

هواپیمایی کیش ایر،کاسپین،زاگرس،آسمان

تاریخ اعتبار تا پایان اسفند ماه

تور تبریز

هواپیمایی  ایران ایر تور،کاسپین،آتا،زاگرس

تاریخ اعتبار تا پایان اسفند ماه

تور اصفهان

هواپیمایی کیش ایر،آتا،تابان،زاگرس

تاریخ اعتبار از دی ماه 97

تور یزد

هواپیمایی ماهان، قشم‌ایر و...

تاریخ اعتبار از دی ماه 97

تور مشهد

هواپیمایی ماهان، قشم‌ایر و...

تاریخ اعتبار تا 25 اسفند ماه